ARTYKUŁ 1- PRZEDMIOT UMOWY:


Przedmiot niniejszej umowy określa prawa i obowiązki stron, zgodnie z Dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą Dyrektywę Rady 93/13/EWG i Dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i Dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące Ochrony Konsumentów odnośnie do sprzedaży i dostawy towaru o określonych cechach i cenie KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO.


ARTYKUŁ 2- DANE SPRZEDAJĄCEGO


Airbike Teknoloji A.Ş.


ARTYKUŁ 3- DANE KUPUJĄCEGO


ARTYKUŁ 4- INFORMACJE O PRODUKCIE Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ UMOWY:


Rodzaj Dóbr/Produktów/Usług:

Marka/Model:

Kolor:

Ilość:

Cena (po doliczeniu podatku VAT):

Opłata za przesyłkę:

Metoda Płatności:

Adres Dostawy:

Adresat:

Adres do faktury:


ARTYKUŁ 5- POSTANOWIENIA OGÓLNE:


5-1 KUPUJĄCY deklaruje uzyskanie wiedzy, zgodnie z wymogami w środowisku elektronicznym, na temat informacji wstępnych dotyczących ceny sprzedaży, metody płatności i podstawowych cech produktu, którego dotyczy niniejsza umowa, wymienionego w ARTYKULE numer 4, przez przeczytanie ich.

5-2 Jeśli produkt, którego dotyczy niniejsza umowa, ma być dostarczony do osoby/organizacji innej niż KUPUJĄCY, SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia towaru przez tę osobę/ organizację.

5-3 SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktu, którego dotyczy niniejsza umowa bez uszkodzeń i w kompletnym stanie, zgodnie z cechami opisanymi w zamówieniu razem z instrukcją obsługi oraz dowodem gwarancji, pod warunkiem ich dostępności.

5-4 Produkt, którego dotyczy niniejsza umowa, powinien być dostarczony KUPUJĄCEMU bądź wskazanej osobie/organizacji w przeciągu wymaganego prawem terminu 30 dni, w terminie objaśnionym dla każdego produktu w informacjach wstępnych, w zależności od odległości miejsca zamieszkania KUPUJĄCEGO.

5-5 Przed dokonaniem dostawy produktu, którego dotyczy niniejsza umowa, płatność musi być uiszczona z pomocą wybranej przez KUPUJĄCEGO metody płatności, a podpisana kopia niniejszej umowy musi być przekazana na ręce SPRZEDAJĄCEGO.

5-6 W razie nieuiszczenia opłaty za towar SPRZEDAJĄCEMU przez bank lub inną instytucję finansową z powodu niewłaściwego, lub nielegalnego użytkowania karty kredytowej KUPUJĄCEGO przez nieautoryzowane osoby, co nie wynikło z pomyłki KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY jest zobowiązany zwrócić towar SPRZEDAJĄCEMU w ciągu 3 dni, biorąc pod uwagę, że dany produkt dotarł już do KUPUJĄCEGO.

5-7 SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany poinformować KUPUJĄCEGO na wypadek działania siły wyższej, negatywnych warunków pogodowych, bądź zamknięcia ruchu, które to utrudniają stosowną dostawę. W takich wypadkach KUPUJĄCY może wykorzystać swoje prawo do anulowania zamówienia, wymiany produktu na równowartościowy, jeśli jest taka możliwość i/lub zażądać przełożenia dostawy do czasu ustania warunków ją utrudniających. W razie anulowania zamówienia przez KUPUJĄCEGO zapłacona kwota zostanie zwrócona w formie jednorazowej wpłaty gotówkowej w ciągu 10 dni.

5-8 Zakłada się, że cały zakres odpowiedzialności za zapewnienie zgodności zamówionego produktu z prawodawstwem kraju dostawy, wliczając w to prawa, przepisy a w szczególności postanowienia kodeksu celnego oraz obowiązek pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów, które mogą być wymagane w celu pokrycia możliwych niezgodności, są przeniesione na KUPUJĄCEGO w momencie zrealizowania zamówienia.

5-9 KUPUJĄCY może poinformować SPRZEDAJĄCEGO, o wszelkich uszkodzonych, niedziałających lub zepsutych produktach sprzedanych z, lub bez odpowiedniego dowodu gwarancji na wymagane części zgodnie z warunkami gwarancji. Koszt zwrotu towaru zostanie pokryty przez KUPUJĄCEGO, a koszt wysyłki naprawionych/wymienionych towarów będzie pokryty przez SPRZEDAJĄCEGO. Koszt produktu zwróconego po 14 dniach roboczych od daty dostawy do KUPUJĄCEGO (niezależnie od okresu gwarancji) nie może być zwrócony w całości ani częściowo, produkt będzie naprawiony lub wymieniony.

5-10 Niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez KUPUJĄCEGO Zasad i Warunków wspomnianych na stronie internetowej po złożeniu i opłaceniu zamówienia, które to po zaakceptowaniu zostanie przekazane przez system SPRZEDAJĄCEMU.

5-11 Twoje zamówienie może zostać anulowane, jeśli wymagane jest to przez bank lub oddział ochrony kart kredytowych bądź posiadacz karty jest inną osobą, a także w wypadku niemożności skontaktowania się z posiadaczem karty w celu uzyskania odpowiedniego potwierdzenia z numeru telefonu zarejestrowanego w systemie, aby zapewnić bezpieczeństwo posiadaczowi karty.

5-12 Wymagane czynności prawne zostaną podjęte w razie jakiegokolwiek oszustwa wobec odpowiedzialnego posiadacza adresu IP przez zapisanie tegoż adresu i powiadomienie organów ścigania o domniemanym oszustwie.

5-13 SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostawą związane z podaniem niewłaściwego/ niekompletnego adresu oraz informacji kontaktowych.

KUPUJĄCY pokryje koszta zwrotu związane z wyżej wymienionymi powodami.


ARTYKUŁ 6- PRAWO DO ODSTĄPIENIA:


KUPUJĄCY ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu (14) dni od dnia dostarczenia produktu, którego dotyczy niniejsza umowa do siebie lub wyznaczonej osoby/organizacji. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia, KUPUJĄCY musi powiadomić o swojej decyzji KUPUJĄCEGO poprzez fax, email, lub telefonicznie, a produkt musi być nienaruszony zgodnie z postanowieniami ARTYKUŁU nr 7. W razie skorzystania z tego prawa, zwrot oryginalnej faktury oraz kopii zlecenia dostawy dotyczącej wysyłki i dostawy produktu do KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej jest obowiązkowy. Zapłacona kwota musi być zwrócona KUPUJĄCEMU w ciągu 7-10 dni od otrzymania zwróconego produktu zgodnego ze wszystkimi wymogami opisanymi w Warunkach Zwrotu do KUPUJĄCEGO. Jeśli zwrócona przesyłka nie spełnia Warunków Zwrotu, cena zakupu nie zostanie zwrócona, a paczka będzie wysłana z powrotem do KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY jest zobowiązany pokryć koszty związane ze zwrotem produktu, wynikłe ze skorzystania z prawa do odstąpienia.

Ponadto, prawo do odstąpienia nie przysługuje wobec produktów bezzwrotnych ze względu na ich cechy, jak np. produkty jednorazowe, programy i oprogramowania, które mogą być powielone, produkty łatwo psujące się lub przeterminowane. Prawo odstąpienia od kupna wszelkiego rodzaju oprogramowania, płyt DVD, VCD, CD, kaset, komputerów, artykułów papierniczych i biurowych (tonerów, kartridży, taśm itp.) oraz różnego rodzaju kosmetyków, zależy od tego, czy są zamknięte, nieuszkodzone oraz nieużywane.


ARTYKUŁ 7- ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:


KUPUJĄCY zobowiązany jest poinformować o zamiarze anulowania zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa w ciągu 24 godzin, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu znajdujących się w zakładce Kontakt strony internetowej SPRZEDAJĄCEGO. Jeśli produkt jest już w drodze do KUPUJĄCEGO, zamówienie nie może zostać anulowane. Prawo odstąpienia obowiązuje w roszczeniach zwrotu.


ARTYKUŁ 8- SĄD ROZSTRZYGAJĄCY:


Sąd Konsumencki znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania KUPUJĄCEGO lub SPRZEDAJĄCEGO oraz inne Instytucje Arbitrażowe są uprawnione do egzekwowania warunków niniejszej umowy do momentu przejścia sprawy pod jurysdykcję Ministerstwa Gospodarki. Po złożeniu zamówienia, wszystkie warunki niniejszego kontraktu są uważane za zaakceptowane przez KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO.

Na mocy paragrafu 2, Artykułu 9/A Ustawy nr 6502, zmodyfikowanej Ustawą nr 4882 oraz Artykułu 5 i 6 niniejszej Umowy Sprzedaży na Odległość, KUPUJĄCY akceptuje, zobowiązuje się oraz potwierdza, zapoznanie się z Informacjami Wstępnymi w środowisku elektronicznym przez przeczytanie ich.

Ja, Konsument przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem wszystkie punkty zawarte w Dokumencie Informacji Wstępnych, składającym się z tej (1) strony oraz zgadzam się i potwierdzam wszystkie punkty.